Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
693 145 674
Adres rejestrowy
Ulica
Gliniana 58 lok. 11
Kod pocztowy
50-526
Miejscowość
Wrocław
Powiat
Wrocław
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Po uprzednim umówieniu możliwość spotkania w miejscach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000651586
REGON
36607785500000
NIP
899-28-04-756
Rok powstania
2016
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
12
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

 1. Celem głównym Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego opartego na poszanowaniu godności i wzajemnym szacunku, w tym:
  1) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  2) działalność na rzecz cudzoziemców;
  3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
  4) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  5) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  6) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

 2. Stowarzyszenie może również realizować pozostałe cele pożytku publicznego:
  1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  2) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
  3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  4) działalność charytatywna;
  5) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  6) ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  8) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  9) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  11) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  12) działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
  13) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  14) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
  15) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  16) działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
  17) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  18) działalność na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  19) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
  20) ratownictwo i ochrona ludności;
  21) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  22) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
  23) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  24) promocja i organizacja wolontariatu;
  25) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
  26) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
  27) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
  28) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  29) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
  30) działalność wspomagająca technicznie, merytorycznie, szkoleniowo, informacyjnie, finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające w zakresie określonym w pkt 1-32.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
profilaktyka uzależnień
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Agnieszka Stańczak, Przewodnicząca Zarządu
Jarosław Pluta, Wiceprzewodniczący Zarządu
Radosław Bednarski, Sekretarz Zarządu
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej