Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Polska Fundacja Integracji Społecznej Oddział Pszczyna

Polska Fundacja Integracji Społecznej Oddział Pszczyna
Kontakt
Telefon
530 021 001
Telefon
530 020 780
Adres rejestrowy
Ulica
Bielska 49
Kod pocztowy
43-200
Miejscowość
Pszczyna
Województwo
ŚLĄSKIE
Powiat
pszczyński
Gmina
Pszczyna
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa fundacji nie posiadająca osobowości prawnej
NIP
553-25-11-494
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem działań Polskiej Fundacji Integracji Społecznej, jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego poszczególnych członków społeczeństwa, jak i grup społecznych, z szczególnym uwzględnieniem osób ubogich oraz osób w wieku emerytalnym, które nierzadko pozostają bezbronne, niezaradne w dzisiejszym, dynamicznym świecie, gdzie brak odpowiedniego zabezpieczenia finansowego, a samotność i choroba naznaczają ich codzienność doświadczeniem ogromnej traumy. Chcemy, aby wszelkie podejmowane przez nas działania, stawały się rzeczywistością wymierną w budowaniu cywilizacji Życia i Miłości, realizując tym samym wezwanie Św. Jana Pawła II, który przykładem życia i godności w cierpieniu, ukazał nam niedościgniony wzór do naśladowania.

Fundacja została powołana w celu:

 1. Przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego poszczególnych członków społeczeństwa, jak i grup społecznych, z szczególnym uwzględnieniem osób w podeszłym wieku
 2. Zwiększania aktywności życiowej i zaradności osobistej osób przewlekle chorych i w podeszłym wieku.
 3. Upowszechniania nauczania Papieża Jana Pawła II oraz wypełniania jego nauki w życiu codziennym.
 4. Przeciwdziałania patologicznym zjawiskom społecznym.
 5. Niesienia pomocy osobom i grupom społecznym, wykluczonym społecznie oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym.
 6. Wspierania działalności instytucji i organizacji o ważnym znaczeniu społecznym.
 7. Pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 8. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy.
 9. Promocji i organizacji wolontariatu.
 10. Organizacji wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród tych osób.
 11. Pomocy ofiarom kataklizmów.
 12. Działań artystycznych i edukacyjnych w obszarze kultury i sztuki.
 13. Działalności mającej na celu szeroko rozumianą integrację społeczną i readaptację zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
taniec
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
PR i promocja organizacji
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd

Alicja Maryjosz, Wiceprezes Zarządu
Mirosław Adam Kućmierz, Prezes Zarządu Fundacji
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej