Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Stowarzyszenie EZG
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
792 449 332
Telefon
792 422 336
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
po uprzednim umówieniu.
Ulica
Długa 15
Kod pocztowy
95-100
Miejscowość
Zgierz
Województwo
ŁÓDZKIE
Powiat
zgierski
Gmina
Zgierz
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
I piętro.
Dane rejestrowe
Forma prawna
KRS
0000350060
REGON
10084515400000
NIP
732-21-38-618
Rok powstania
2010
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie EZG jest organizacją pozarządową powstałą w 2009 roku w celu integracji i aktywizacji społecznej środowisk lokalnych. Działamy na rzecz zwiększenia świadomego udziału obywateli i obywatelek w życiu społecznym, publicznym i kulturalnym miasta oraz regionu, podejmujemy i promujemy inicjatywy edukacyjne i artystyczne, w szczególności kształtujące postawy obywatelskie, propagujemy myśl równościową i przeciwdziałanie przemocy oraz dyskryminacji w odniesieniu do słabszych i mniejszości społecznych.
Stowarzyszenie prowadzi zgierski portal EZG.INFO.PL oraz internetowe Radio EZG, służące także promocji celów statutowych organizacji.

Celem Stowarzyszenia jest:
1) przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w szczególności ze względu na płeć, orientację seksualną, status społeczny i niepełnosprawność, w tym promocja szacunku dla odmienności i słabszych;
2) podejmowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych, w szczególności kształtujących postawy obywatelskie;
3) wspieranie rozwoju zawodowego młodych ludzi na lokalnym rynku pracy;
4) rozwój i promocja Miasta Zgierza i powiatu zgierskiego, w tym ich historycznego dziedzictwa;
5) podejmowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom i przemocy wśród obywateli, a w szczególności wśród młodzieży;
6) działanie na rzecz zwiększenia świadomego udziału obywateli w życiu społecznym, publicznym i kulturalnym miasta i regionu, w tym ułatwianie mieszkańcom kontaktów z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, inicjowanie współpracy samorządu lokalnego z organizacjami społecznymi oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu praw obywatelskich;
7) wspieranie rozwoju edukacji w mieście i powiecie, kształtowanie postaw proekologicznych wśród obywateli, promowanie zdrowego stylu życia i kultury fizycznej
8) działanie na rzecz wsparcia i rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności pozytywnie wyróżniającej się
i wybitnie uzdolnionej;
9) działanie na rzecz wsparcia i aktywizacji społecznej seniorów;
10) promowanie wśród mieszkańców transportu zbiorowego i działanie na rzecz jego usprawnienia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, konferencji oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji programu Stowarzyszenia i integracji środowisk zainteresowanych jego realizacją;
2) aktywne uczestnictwo w życiu publicznym Zgierza i powiatu zgierskiego;
3) prowadzenie działalności badawczej, informacyjnej, tłumaczeniowej i wydawniczej;
4) prowadzenie portalu internetowego www.ezg.info.pl i internetowego Radia EZG;
5) organizację imprez kulturalnych (koncertów, przeglądów filmowych i teatralnych, wieczorów autorskich, wystaw, itp.) oraz upowszechnianie dokonań artystycznych i kulturotwórczych;
6) współpracę z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, sektorem biznesu oraz środkami masowego przekazu;
7) promocję wykwalifikowanych kadr wśród instytucji samorządowych i osób zainteresowanych aktywnym działaniem na rzecz realizacji programu Stowarzyszenia;
8) pomoc stypendialną dla dzieci i młodzieży;
9) podejmowanie innych inicjatyw zmierzających do realizacji programu Stowarzyszenia.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
turystyka, krajoznawstwo
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dzieci i młodzieży
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
animowanie działań wspólnot lokalnych
promocja regionu
miasto, ruchy miejskie
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Adrian Skoczylas, Prezes
Mateusz Adamowicz, Wiceprezes
Łukasz Cezary Adamski, Sekretarz
Bartosz Frontczak, Skarbnik
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej