Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Józef"

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Józef"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
513 006 800
Telefon
77 474 35 35
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
najlepiej kontaktować się telefonicznie i ustalić termin spotkania.
Ulica
Prószkowska 74
Kod pocztowy
45-758
Miejscowość
Opole
Województwo
OPOLSKIE
Powiat
Opole
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Do siedziby trzeba wejść schodami na I piętro, nie ma windy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000299861
REGON
16017805300000
NIP
754-29-31-106
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Stowarzyszenia:
a. popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży myślenia i zachowania spójnego z autorytetem Biblii, odzwierciedlającego moralne i etyczne wartości biblijne;
b. działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży;
c. organizowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
d. działania edukacyjno-wychowawczo-opiekuńcze mające na celu zapobieganie patologiom społecznym;
e. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
f. promocja i organizacja wolontariatu;
g. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.

Beneficjentem wszystkich naszych działań są dzieci i młodzież. Troszczymy się o ich rozwój psychospołeczny, organizujemy różne formy czasu wolnego oraz letnie i zimowe obozy w kraju i za granicą. W szczególności działania te obejmują:
b. tworzenie i realizację programów formacyjnych, profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych;
c. organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego od zajęć lekcyjnych, w tym prowadzenie świetlicy wychowawczo - opiekuńczej;
d. organizację wyjazdów weekendowych i wakacyjnych;
e. organizację czasu wolnego podczas ferii i wakacji;
f. organizowanie okolicznościowych imprez charytatywnych (Festyn z okazji Dnia Dziecka, akcja św. Mikołaja, Dzień Chorych, zabawy i ba-le);
g. promowanie zachowań prospołecznych poprzez zaangażowanie dzieci i młodzieży w pracę na rzecz innych (starszych, potrzebujących);
h. promowanie kultury i sztuki oraz inspirowanie dzieci i młodzieży do działań twórczych;
i. organizowanie rozgrywek sportowych;
j. umożliwianie dzieciom i młodzieży rozwijania na co dzień zaintereso-wań sportowych i aktywności fizycznej;
k. organizowanie warsztatów, wystaw, spektakli oraz imprez sporto-wych;
l. udział w akcjach młodzieżowych przy współpracy z grupami z za-granicy;
m. pozyskiwanie darczyńców dla prowadzenia działalności statutowej;
n. przyjmowanie darowizn na rzecz Stowarzyszenia;
o. współpracę z Kościołem Rzymskokatolickim;
p. współpracę z zarządami gmin, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi;
q. współpracę z radnymi samorządu terytorialnego;
r. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;
s. organizowanie grup samokształceniowych pośród członków Stowarzyszenia i wolontariuszy z nim współpracujących w zakresie podejmowanych działań;
t. realizację innych przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów statutowych.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd

Lesław Lubieniecki, prezes
Piotr Piontek, zastępca prezesa
Gabriela Midek-Botor, sekretarz
Magdalena Piechota-Lazik, skarbnik
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej