Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja Fuga Mundi
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 534 26 01
Telefon
81 534 83 76
Telefon
81 534 83 76
Adres rejestrowy
Ulica
Hutnicza 20B
Kod pocztowy
20-218
Miejscowość
Lublin
Województwo
LUBELSKIE
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000106416
REGON
43066007700000
NIP
712-19-31-563
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem statutowym Fundacji jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz pomoc ich rodzinom. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez:

  • doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa informacyjnego w zakresie podjęcia zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne,
  • organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań mających na celu promocję i wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań wykorzystujących nowe technologie informacyjne i telekomunikacyjne w aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym w dziedzinie edukacji (edukacja na odległość) i zatrudnienia (forma pracy zdalnej, czyli telepraca),
  • inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, w tym organizowanie seminariów, szkoleń i działalności wydawniczej.

Aby poprawić sytuację osób niepełnosprawnych Fundacja Fuga Mundi realizuje projekty, których zadaniem jest tworzenie warunków do tego, aby osoby z niepełnosprawnością w pełni uczestniczyły w życiu zawodowym, społecznym i gospodarczym naszego kraju. Prowadzone działania są zgodne z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi. Fundacja pomyślnie zrealizowała szereg przedsięwzięć aktywizujących osoby niepełnosprawne finansowanych z różnych źródeł. Fundacja współpracuje z innymi organizacjami pozarządowym krajowymi i zagranicznymi oraz z instytucjami samorządowymi i rządowymi. Jest m. in. aktywnym członkiem Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) oraz Lubelskiego Partnerstwa na rzecz Ekonomii Społecznej.

Jednym z projektów obecnie realizowanych jest budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego. Obiekt położony jest nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie, w którym prowadzona będzie edukacja osób niepełnosprawnych, ich rehabilitacja, a także prowadzona będzie wymiana informacji i doświadczeń osób niepełnosprawnych z Europy. Ośrodek będzie platformą spotkań osób niepełnosprawnych ze Wschodu i z Zachodu. Projekt budowy ośrodka ma szczególne ze względu na geopolityczne położenie regionu lubelskiego, będącego "wschodnią granicą Unii Europejskiej".

Od 2001 r. Fundacja prowadzi Ośrodek Szkoleniowy, w którym prowadzone są szkolenia i kursy zawodowe dla osób niepełnosprawnych oraz dla pracowników urzędów i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych (urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe). Szkolenia zawodowe dla osób niepełnosprawnych prowadzone są głównie w zakresie umiejętności informatycznych, zgodnych z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ujednoliconym i honorowanym w całej Unii Europejskiej.

Od 2004 r. Fundacja prowadzi również Agencję Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych. Agencja Zatrudnienia jest instytucją rynku pracy wpisaną do rejestru agencji zatrudnienia na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach Agencji świadczone są podstawowe usługi rynku pracy w zakresie poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich oraz doradztwa personalnego. Oprócz podstawowych usług rynku pracy, świadczona jest pomoc psychologiczna i prawna, poradnictwo w zakresie rehabilitacji zawodowej i rozwoju zawodowego, wsparcie Klientów Agencji Zatrudnienia w podejmowaniu wolontariatu.

Działalność Fundacji jest doceniana i wyróżniana w konkursach. W maju 2006 roku Fundacja Fuga Mundi została nagrodzona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w konkursie na najlepsze zorganizowane przedsięwzięcie z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wyróżniony projekt to "Infostradą do e-pracy - zwiększanie zatrudnienia osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w zawodach informatycznych z wykorzystaniem nauczania na odległość".

Na rzecz Fundacji działa Klub Wolontariatu, złożony z około 30 osób. Fundacja przyjmuje również praktykantów z lubelskich uczelni, którzy pomagają w realizacji projektów, a także nabywają doświadczenia w bezpośredniej pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Wszystkie pomieszczenia, gdzie prowadzona jest działalność Fundacji są w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej