Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Fuga Mundi
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 534 26 01
Telefon
81 534 83 76
Telefon
81 534 83 76
Adres rejestrowy
Ulica
Hutnicza 20B
Kod pocztowy
20-218
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000106416
REGON
43066007700000
NIP
712-19-31-563
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem statutowym Fundacji jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz pomoc ich rodzinom. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez:

  • doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa informacyjnego w zakresie podjęcia zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne,
  • organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań mających na celu promocję i wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań wykorzystujących nowe technologie informacyjne i telekomunikacyjne w aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym w dziedzinie edukacji (edukacja na odległość) i zatrudnienia (forma pracy zdalnej, czyli telepraca),
  • inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, w tym organizowanie seminariów, szkoleń i działalności wydawniczej.

Aby poprawić sytuację osób niepełnosprawnych Fundacja Fuga Mundi realizuje projekty, których zadaniem jest tworzenie warunków do tego, aby osoby z niepełnosprawnością w pełni uczestniczyły w życiu zawodowym, społecznym i gospodarczym naszego kraju. Prowadzone działania są zgodne z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi. Fundacja pomyślnie zrealizowała szereg przedsięwzięć aktywizujących osoby niepełnosprawne finansowanych z różnych źródeł. Fundacja współpracuje z innymi organizacjami pozarządowym krajowymi i zagranicznymi oraz z instytucjami samorządowymi i rządowymi. Jest m. in. aktywnym członkiem Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) oraz Lubelskiego Partnerstwa na rzecz Ekonomii Społecznej.

Jednym z projektów obecnie realizowanych jest budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego. Obiekt położony jest nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie, w którym prowadzona będzie edukacja osób niepełnosprawnych, ich rehabilitacja, a także prowadzona będzie wymiana informacji i doświadczeń osób niepełnosprawnych z Europy. Ośrodek będzie platformą spotkań osób niepełnosprawnych ze Wschodu i z Zachodu. Projekt budowy ośrodka ma szczególne ze względu na geopolityczne położenie regionu lubelskiego, będącego "wschodnią granicą Unii Europejskiej".

Od 2001 r. Fundacja prowadzi Ośrodek Szkoleniowy, w którym prowadzone są szkolenia i kursy zawodowe dla osób niepełnosprawnych oraz dla pracowników urzędów i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych (urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe). Szkolenia zawodowe dla osób niepełnosprawnych prowadzone są głównie w zakresie umiejętności informatycznych, zgodnych z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ujednoliconym i honorowanym w całej Unii Europejskiej.

Od 2004 r. Fundacja prowadzi również Agencję Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych. Agencja Zatrudnienia jest instytucją rynku pracy wpisaną do rejestru agencji zatrudnienia na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach Agencji świadczone są podstawowe usługi rynku pracy w zakresie poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich oraz doradztwa personalnego. Oprócz podstawowych usług rynku pracy, świadczona jest pomoc psychologiczna i prawna, poradnictwo w zakresie rehabilitacji zawodowej i rozwoju zawodowego, wsparcie Klientów Agencji Zatrudnienia w podejmowaniu wolontariatu.

Działalność Fundacji jest doceniana i wyróżniana w konkursach. W maju 2006 roku Fundacja Fuga Mundi została nagrodzona przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w konkursie na najlepsze zorganizowane przedsięwzięcie z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wyróżniony projekt to "Infostradą do e-pracy - zwiększanie zatrudnienia osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w zawodach informatycznych z wykorzystaniem nauczania na odległość".

Na rzecz Fundacji działa Klub Wolontariatu, złożony z około 30 osób. Fundacja przyjmuje również praktykantów z lubelskich uczelni, którzy pomagają w realizacji projektów, a także nabywają doświadczenia w bezpośredniej pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Wszystkie pomieszczenia, gdzie prowadzona jest działalność Fundacji są w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej