Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 534 32 03
Telefon
81 534 32 03
Adres rejestrowy
Ulica
Narutowicza 56a
Kod pocztowy
20-016
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000012523
REGON
43062521800000
NIP
946-17-76-921
Rok powstania
1995
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
24
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych to jeden z liderów w realizacji projektów szkoleniowych, doradczych, edukacyjnych i promocyjnych. Od roku 1995 aktywnie działa na rzecz rozwoju polskich samorządów, firm, instytucji i osób fizycznych. SIS realizuje projekty o zasięgu regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Stowarzyszenie od lat utrzymuje aktywne kontakty z samorządami i instytucjami w kraju i Europie Wschodniej - organizuje na ich rzecz szkolenia i konferencje, wydaje specjalistyczne publikacje, a także prowadzi doradztwo - głównie w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych.

SIS wspiera rozwój instytucjonalny samorządów w Polsce i innych krajach Europy Środkowowschodniej. Prowadzimy na ich rzecz m.in. szkolenia specjalistyczne, doszkalające i podnoszące poziom kompetencji urzędników, wdrażamy systemy zarządzania jakością ISO, pomagamy budować punkty obsługi klienta i wdrażać systemy informatyczne usprawniające obsługę mieszkańców.
SIS pomaga samorządom i instytucjom w zakresie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej. Szkolimy pracowników administracji i instytucji w zakresie opracowywania koncepcji projektów inwestycyjnych, sporządzania wniosków o dofinansowanie i niezbędnych załączników, tworzenia studiów wykonalności, analiz oddziaływania na środowisko, budowania partnerstw lokalnych. Uczymy także jak opracowywać dokumenty strategiczne, będące podstawą pozyskiwania środków - strategie rozwoju lokalnego, strategie zrównoważonego rozwoju czy strategie marketingu regionalnego. Jesteśmy bardzo cenioną instytucja szkoleniową ze względu na fakt, że jesteśmy sami praktycznymi realizatorami projektów finansowanych ze środków UE (tylko w latach 2005-2009 pozyskaliśmy na własne projekty ponad 2 miliony euro). Dzięki temu możemy przekazywać nie tylko wiedze teoretyczną ale także nasze praktyczne doświadczenia.

SIS realizuje projekty z zakresu promocji dobrych praktyk i międzyinstytucjonalnej wymiany doświadczeń. W 2006 roku SIS zrealizował - w ramach wygranego konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - produkcję telewizyjną dla Polskiej Telewizji Państwowej obrazującą w jaki sposób skutecznie aplikować o fundusze strukturalne. Od 2001 roku SIS jest także wydawcą bezpłatnego czasopisma „EkoRolnik”, Publikacja ta, o ogólnopolskim zasięgu, stanowi kompendium wiedzy na temat pomocy jaką polski rolnik i przedsiębiorca może otrzymać z UE. Jest też potężnym narzędziem promocji nowoczesnych i ekologicznych technologii.

SIS jest aktywną instytucją rynku pracy. W ramach programów ZPORR i POKL organizuje bezpłatne szkolenia zawodowe oraz podnoszące kwalifikacje - specjalistyczne, komputerowe i językowe. Pomaga osobom bezrobotnym, zagrożonym utratą pracy, wspiera osoby z terenów wiejskich, aktywnie działa na rzecz promowania kształcenia ustawicznego dorosłych. W latach 2005-2009 przeszkoliliśmy w całym kraju kilka tysięcy osób. Projekty zrealizowane przez Stowarzyszenie są zawsze wysoko oceniane zarówno przez uczestników, jak też przez Instytucje Wdrażające.

SIS wspiera obszary wiejskie i rolnictwo. Świadczy usługi doradcze w ramach Instytutu Doradztwa Rolniczego. Od 2001 roku SIS jest także wydawcą bezpłatnego czasopisma "EkoRolnik", które służy promocji nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań w rolnictwie, w tym w zakresie pomocy finansowej z UE oraz stanowi kompendium wiedzy na temat środowiska naturalnego i wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

SIS świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego doradztwa dla firm. Na potrzeby naszych klientów opracowujemy wnioski o pomoc unijną, biznesplany, studia wykonalności oraz załączniki niezbędne do skutecznego ubiegania się o pomoc finansową.

Stowarzyszenie od lat rozwija współpracę z organizacjami i instytucjami z całego świata. SIS jest inicjatorem licznych projektów ukierunkowanych na rozwój integracji europejskiej i współpracy transgranicznej W ciągu ostatnich lat Stowarzyszenie nawiązało współpracę i zbudowało wiarygodną sieć kontaktów z organizacjami, instytucjami i urzędami w całej Europie. SIS jest aktywnie zaangażowany i otwarty na inicjatywy o zasięgu międzynarodowym i w działania rozwijające współpracę transgraniczną. Jako wiodąca instytucja w zakresie realizacji projektów europejskich jesteśmy szczególnie zainteresowani rozwojem i promocją działań o charakterze międzynarodowym i szansami z nimi związanymi. Pracownicy Stowarzyszenia uczestniczyli ponadto w licznych działaniach i szkoleniach o charakterze międzynarodowym oraz licznych warsztatach tematycznych poświęconych transgranicznej wymianie doświadczeń. Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych od maja 2010 roku wydaje elektroniczny newsletter dla aktywnych i potencjalnych partnerów zagranicznych oraz wszystkich instytucji zainteresowanych współpracą międzynarodową w ramach prowadzonych i proponowanych przez nas działań. Na stałe w Stowarzyszeniu pracuje 4 tłumaczy, którzy w sumie biegle władają 6 językami. Pozwala to naszej organizacji na błyskawiczny i profesjonalny kontakt oraz wymianę informacji i dokumentów. Jako lider w realizacji projektów unijnych w regionie posiadamy niezbędne doświadczenie i potencjał by aktywnie działań w ramach inicjatyw międzynarodowych. SIS jest godnym zaufania partnerem, nowoczesnym i ciągle rozwijającym się, który chętnie podejmie działanie w ramach inicjatyw o ponadgranicznym charakterze. Nasze kontakty i działania ponadgraniczne obejmują takie kraje jak Portugalia, Włochy, Francja, Niemcy, Islandia, Norwegia, Rumunia, Białoruś, Ukraina i Izrael.

Zgodnie z § 8 Statutu cele Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych obejmują:
1) wspieranie działań związanych z edukacją ekologiczną
2) propagowanie programów związanych z ochroną środowiska naturalnego
3) rozwój małej i średniej przedsiębiorczości
4) edukacja młodzieży, dzieci i dorosłych - organizacja szkoleń,
5) promocja regionu
6) rozwój turystyki i agroturystyki
7) ochrona zabytków, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz
wspomaganie i rozwój kultury
8) propagowanie współpracy regionalnej (także międzynarodowej) na szczeblu samorządowym
9) aktywizacja społeczeństw lokalnych
10) rozwój samorządów lokalnych i samorządności
11) propagowanie integracji europejskiej
12) wspieranie działań na rzecz rozwoju terenów wiejskich
13) działania na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
14) działanie na rzecz udziału ludzi młodych w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym regionu, kraju oraz Europy
15) reprezentacja interesów młodzieży wobec władz administracyjnych i samorządowych miast i gmin wobec instytucji i organizacji krajowych i zagranicznych
16) działania na rzecz rehabilitacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych
17) pomoc w zdobywaniu wiedzy i umiejętności umożliwiających pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w nowoczesnym społeczeństwie
18) integracja europejska i współpraca transgraniczna na rzecz budowania wspólnej Europy
19) czynny udział młodzieży w walce o czyste środowisko naturalne
20) pomoc społeczna, w tym szczególnie - kobietom i uzależnionym
21) inicjowanie i wspieranie różnych form aktywnej walki z bezrobociem oraz z innymi patologiami społecznymi
22) wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez (§ 9 Statutu SIS):
1) podejmowanie inicjatyw własnych oraz współpracę z właściwymi organami i instytucjami administracji rządowej i samorządowej, fundacjami oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami
2) organizowanie imprez kulturalnych, seminariów, spotkań, szkoleń, debat, obozów, koncertów, wystaw, akcji informacyjnych i propagandowych
3) koordynację i inspirację inicjatyw młodych ludzi
4) występowanie z własnymi wnioskami oraz projektami uchwał dotyczących młodzieży do władz rządowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych
5) aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym, społecznym i politycznym regionu, kraju i Europy
6) nawiązywanie współpracy z podobnymi organizacjami istniejącymi w kraju i w Europie
7) szkolenie specjalistów różnych dziedzin dla powstających i rozwijających się instytucji i organizacji pozarządowych
8) tworzenie i wspieranie programów badawczych mających dostarczyć wiedzy na temat zjawisk społecznych i gospodarczych istotnych ze względu na cele Stowarzyszenia
9) współpracę ze środowiskami lokalnymi i władzą rządową i samorządową
10) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej
11) sprawowanie opieki nad zabytkami kultury
12) wspomaganie inicjatyw w działaniach związanych z aktywizacją terenów wiejskich oraz ochroną środowiska naturalnego
13) wspomaganie małej i średniej przedsiębiorczości
14) wymianę doświadczeń między regionami w kraju i zagranicą
15) współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz organizacjami
16) przeznaczenie dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej na cele statutowe.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych dysponuje nowoczesną siedzibą w centrum Lublina, składającą się z pomieszczeń biurowych i sal szkoleniowo-konferencyjnych o najwyższym europejskim standardzie.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych to przede wszystkim ludzie. Silną pozycję na rynku SIS buduje wyspecjalizowana kadrą 24 pracowników i 40 współpracowników - szkoleniowców, trenerów, specjalistów z różnych dziedzin.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej