Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Szkoleniowe w Szczecinie

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Szkoleniowe w Szczecinie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
91 486 15 69
Telefon
91 486 15 74
Telefon
91 487 59 83
Adres rejestrowy
Ulica
Skłodowskiej-Curie 4
Kod pocztowy
71-332
Miejscowość
Szczecin
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat
Szczecin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa fundacji nie posiadająca osobowości prawnej
REGON
00200603000184
Rok powstania
1990
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Centrum Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej poprzez przekazywanie wiedzy i umiejętności, przez kształtowanie prodemokratycznych i obywatelskich postaw, przez wspieranie różnorodnych form aktywności obywatelskiej oraz inspirowanie współpracy między podmiotami życia publicznego. Centrum prowadzi działania przed wszystkim na rzecz struktur samorządu terytorialnego (gminnego, powiatowego i wojewódzkiego), a także na rzecz organizacji pozarządowych, nieformalnych grup obywateli, młodzieży oraz małego i średniego biznesu. Strategiczne cele działania Centrum sprowadzają się do:

  1. Merytorycznego wspierania struktur gminnych, uczestnictwa w procesie reformy administracji poprzez wspieranie budowania powiatowych i wojewódzkich struktur samorządu terytorialnego oraz wspierania reformy edukacji i służby zdrowia,
  2. Wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza ruchu organizacji pozarządowych i wszelkich form współpracy pomiędzy tymi organizacjami i grupami obywatelskimi a samorządem lokalnym,
  3. Wspomaganie procesów demokratycznych przez wychowanie młodych obywateli,
  4. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Nasze cele realizujemy poprzez działania w następujących formach:
-szkolenia (wykłady, seminaria, warsztaty),
-konferencje,
-konsulting i doradztwo,
-projekty,
-publikacje,
-wspieranie tworzenia struktur środowiskowych i zawodowych,
-inspirowanie i ułatwianie współpracy międzygminnej, krajowej i zagranicznej.

Ostatnio Centrum Szkoleniowe FRDL zrealizowało następujące projekty:

I. "Budzenie społeczeństwa obywatelskiego przez działania krajoznawcze na Białorusi".
Cele długofalowe projektu to:

  • wzrost prestiżu nauczyciela w lokalnej społeczności - a w nim samym wzrost świadomości odpowiedzialności za lokalną społeczność,
  • powstanie lub umocnienie się działania struktury współpracy nauczycieli i rodziców, będą one gotowe do podejmowania coraz nowych, coraz trudniejszych wyzwań,
  • krajoznawstwo i agroturystyka zostaną dostrzeżone jako szansa na tworzenie zintegrowanych społeczności lokalnych gotowych do podejmowania wyzwań społecznych i gospodarczych - rozwinie się tematyczna turystyka małych grup z Białorusi i z Polski,
  • nawiązanie i rozwinięcie kontaktów pomiędzy zaangażowanymi społecznościami szkolnymi Pomorza Zachodniego i Grodzieńszczyzny.

II. "Absolwent - przedsiębiorca w zjednoczonej Europie".
Celem projektu było dostarczenie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do samodzielnego stworzenia własnej firmy i sprawnego poruszania się na rynku małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno w warunkach polskich, jak i w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Projekt tworzył i wzmacniał postawy aktywności, przedsiębiorczości, dobrze pojętej rywalizacji połączonej z podstawową solidarnością. Projekt adresowany był do absolwentów szkół średnich województwa zachodniopomorskiego - utworzona została ok. 30-osobowa grupa szkoleniowa złożona z osób wskazanych przez 6 Powiatowych Urzędów Pracy tego województwa. W ramach projektu odbyły się 3 spotkania warsztatowe (dwa trzy- i jedno pięciodniowe), pomiędzy którymi toczyła się praca na odległość w oparciu o kontakty przez internet.

III. "Strategia dla Pojezierza" - projekt realizowany w ramach programu "Leader +". FRDL jest partnerem w projekcie, pomaga w skonstrowaniu zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, która ma przyczynić się m.in. do stworzenia nowych miejsc pracy dla rolników w sektorze pozarolniczym.
IV. "Zachodniopomorskie organizacje pozarządowe opiniują NPR 2007-2013" - projekt przeprowadzono w 2005 r. Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji pozarządowych. Celem projektu było sporządzenie opinii środowiska organizacji pozarządowych nt. wstepnego projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 poprzez włączenie świeżo powstałej struktury przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. zachodniopomorskiego. Cel został osiągnięty poprzez przeprowadzenie konsultacji w formie warsztatów odnośnie traści projektu NPR, opracowanie opinii powstałej w trakcie tego spotkania oraz zapoznanie z tą opinią wszystkich członków Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Pozarządowych, Sieci Wspierania SPLOT oraz łączników ds. funduszy europejskich z całej Polski.

Obecnie Fundacja rozpoczęła ralizację trzech projektów:
I. "Jak zdobyć i zatrzymać 1 % podatku w województwie zachodniopomorskim" - nasze działania w ramach projektu mają szczególnie pomagać słabszym organizacjom pozarządowym, chcemy również doprowadzić do współpracy samorządu loklanego z organizacjami pożytku publicznego z woj. zachodniopomorskim. W ramach projektu przeprowadzono dwa szkolenia 1 dniowe ( w Koszalinie i Stargadzie Szczecińskim) dla organizacji pożytku publicznego. We wrześniu odbyło się dwudniowe szkolenie dla przedstawicieli samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za kontakty z organizacjami pozarządowymi, w którym uczestnicy zapoznali się z róznymi metodami wspierania organizacji pozarządowych przez samorząd.
Planuje się przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla przedstawicieli organizacji pożytku publicznego oraz przedstawicieli samorządu z własciwych gmin, w celu zaplanowania wspólnej promocji idei zatrzymania 1% podatku w woj. zachodniopomorskim oraz dwudniowych warsztatów dla nauczycieli WOS w celu wspólnego opracowania scenariusza lekcji nt. organizacji pożytku publicznego i mozliwości ich wspierania.
Zostanie wydana również broszura "Jak zatrzymać 1% podatku w woj. zachodniopomorskim" w nakładzie 200 egz. Jej tekst zostanie zamieszczony także na stronie Urzędu Marszałkowskiego oraz na stronach zainteresowanych tym samorządów lokalnych.
II. "Przejrzyście, etycznie i skutecznie - rozwój samorządu terytorialnego na Ukrainie". Projekt włącza się w nurt ukraińskiej reformy samorządowej oraz starań władz o przekształcenie administracji w kierunku etyczności i przejrzystości. Projekt podniesie samorządowe kompetencje merów z 15 małych i średnich miast centralnej Ukrainy przekazując im wiedzę o polskim dorobku w tych dziedzinach. Powstanie zintegrowany zespół ekspertów gotowych do wdrażania i kontynuacji projektu w urzędach całej Ukrainy. Uczestnicy projektu (23 osoby) - merowie z 15 miast centralnej Ukrainy + 8 ekspertów - wzięli udział w 6-dniowych warsztatach i wizycie studyjnej w Polsce, eksperci (8 osób) zdobyli dodatkowo kwalifikacje niezbędne do dalszego wdrażania projektu podczas kolejnych 5-dni seminarium, urzędnicy (razem 200 osób) otrzymają wiedzę o możliwościach tworzenia infrastruktury etycznej w urzędach podczas serii szkoleń w 10 urzędach lokalnych. Ważnym rezultatem projektu będzie także publikacja o etycznych aspektach samorządności (książka z płytą - nakład 500 egz.) adresowana do środowisk pracujących na rzecz reformy samorządowej na Ukrainie. Całość projektu zostanie podsumowana podczas konferencji.
III. "Turystyka regionalna - szansa rozwou lokalnego na Białorusi".

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Dominik Górski, dyrektor
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej