Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 622 96 33
Telefon
22 622 96 33
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
wtorek, środa, czwartek w godz. 8.00 - 16.00.
Ulica
Nowogrodzka 7 lok. 14
Kod pocztowy
00-513
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody na półpiętro.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000119136
REGON
01024302500000
NIP
526-22-05-728
Rok powstania
1991
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
26
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Jesteśmy organizacją pozarządową typu non - profit, działającą od 1991 r. na terenie m.st. Warszawy. Od 19 sierpnia 2010 r. posiadamy status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Misja naszej Organizacji to:

 1. Ochrona praw i godności osób pokrzywdzonych przez różne okoliczności życiowe.
 2. Pomaganie osobom, doświadczających sytuacji kryzysowych w ich powrocie do zdrowia i normalnego, bezpiecznego życia w społeczeństwie.
 3. Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób, znajdujących się w sytuacjach kryzysu.
  Stowarzyszenie pomaga osobom, żyjącym w trudnych sytuacjach, nierzadko zagrażających ich egzystencji, zdrowiu i życiu, często znajdującym się w stanie fizycznej i psychicznej "zapaści" czy poważnego kryzysu. Wśród nich są osoby bezdomne, ubogie, chore, bezradne i niesamodzielne życiowo, osoby opuszczające zakłady karne, kobiety i dzieci uciekające przed przemocą domową, pozbawione opieki ze strony najbliższych i należnego wsparcia ze strony instytucji ustawowo lub statutowo zobowiązanych do pomagania.

Cele Stowarzyszenia:

 1. Obrona godności i ochrona praw osób, rodzin i środowisk, zagrożonych oraz dotkniętych sytuacjami kryzysowymi; pokrzywdzonych przez różne okoliczności życiowe, niewydolnych psychospołecznie, w tym zwłaszcza osób bezdomnych, ofiar przemocy w rodzinie, ofiar innych przestępstw, osób z problemem uzależnień i współuzależnień oraz innych osób, narażonych na dyskryminację, dezintegrację i wykluczenie społeczne.
 2. Organizowanie na rzecz osób dorosłych, dzieci i rodzin, doświadczających sytuacji kryzysowych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, wszechstronnej pomocy w ich powrocie do normalnego, bezpiecznego życia w społeczeństwie.
 3. Rozwijanie i upowszechnianie systemowych działań - w zakresie pomocy, readaptacji i profilaktyki społecznej, interwencji kryzysowej oraz ochrony i promocji zdrowia - sprzyjających przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemów, związanych z różnymi dysfunkcjami psychospołecznymi.
 4. Edukacja społeczna, promocja działań prewencyjnych i pomocowych oraz inicjatyw obywatelskich, sprzyjających wzmacnianiu postaw prospołecznych w zakresie rozwiązywania problemów osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 5. Propagowanie wartości i idei, umożliwiających budowanie współpracy i integracji społecznej oraz rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego.
 6. Upowszechnianie idei promocji i organizacji wolontariatu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Tworzenie, wdrażanie i upowszechnianie programów pomocy dla osób, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, zagrażających ich egzystencji, zdrowiu i życiu, zwłaszcza dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością; ofiar przemocy domowej; ofiar handlu ludźmi; osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin; kobiet w ciąży, kobiet z dziećmi i rodziców samotnie wychowujących dzieci; osób z problemem uzależnień i współuzależnień, osób niesamodzielnych i biernych życiowo, pozbawionych dostatecznego wsparcia społecznego, rodzinnego.
 2. Opracowywanie i upowszechnianie programów edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców w obszarze: przeciwdziałania przemocy w rodzinie, bezpieczeństwa w miejscach publicznych; wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, aktywności społeczno-zawodowej osób dorosłych, rozbudzania odpowiedzialności rodzicielskiej i aktywności obywatelskiej.
  3.Powoływanie oraz prowadzenie ośrodków wsparcia oraz noclegowni dla bezdomnych; placówek specjalistycznego poradnictwa dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością; specjalistycznych ośrodków wsparcia i schronisk dla ofiar przemocy w rodzinie; ośrodków pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem; ośrodków dla kobiet w ciąży, kobiet z dziećmi i samotnych rodziców z dzieci; mieszkań chronionych/readaptacyjnych; punktów interwencyjno - konsultacyjnych; punktów poradnictwa obywatelskiego; punktów pomocy medycznej, specjalistycznych poradni, placówek szkolnych i pozaszkolnych, ośrodków szkolno-wychowawczych oraz innych placówek wsparcia społecznego, psychopedagogicznego i zdrowotnego o charakterze stacjonarnym i ambulatoryjnym.
 3. Powoływanie i organizowanie Klubów i Centrów Integracji Społecznej oraz Spółdzielni Socjalnych.
 4. Udzielanie osobom w sytuacjach kryzysowych wszechstronnej pomocy: socjalnej, prawnej, psychologicznej, pedagogicznej i medycznej oraz prowadzenie doradztwa zawodowego i poradnictwa pracy.
 5. Współdziałanie z instytucjami i urzędami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na terenie kraju i zagranicą, działającymi na rzecz osób wymagających wsparcia psychospołecznego.
 6. Prowadzenie prelekcji, wykładów, warsztatów, szkoleń.
 7. Organizowanie i prowadzenie seminariów, konferencji oraz wszelkiego typu kształcenia w kierunku podnoszenia kwalifikacji wolontariuszy i osób oraz środowisk, zajmujących się pomaganiem osobom w kryzysach.
 8. Prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej, publicystycznej.
 9. Prowadzenie akcji społecznych, działań medialnych, promocyjnych, zbiórek publicznych.

Organizacja prowadzi trzy placówki pomocowe:

 1. POGOTOWIE INTERWENCJI SPOŁECZNEJ - placówkę poradnictwa specjalistycznego, głównie dla osób bezdomnych
 2. OŚRODEK DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "DOM" - stacjonarną (całodobową) placówkę interwencyjno-terapeutyczną.
 3. OŚRODEK WSPARCIA DLA KOBIET Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY.

Działania prowadzone w Pogotowiu Interwencji Społecznej: przy ul. Nowogrodzkiej 7 lok. 14 w Warszawie tel/fax. 22 622 96 33 w poniedziałki, wtorki i czwartki godz. 9.00 - 16.00. Odnoszą się przede wszystkim do pomagania w ramach specjalistycznego poradnictwa osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz wszystkim tym, którzy znaleźli się w poważnej sytuacji kryzysowej, wywołanej utratą bezpiecznego miejsca schronienia. Proponujemy: doraźną pomoc w przezwyciężeniu ostrego kryzysu; niektóre formy pomocy socjalnej;pomoc prawną; pomoc psychopedagogiczną; pomoc kreatywną i rehabilitację socjalną ucząc krok po kroku pomagać samemu sobie w uzyskaniu samodzielności życiowej; działania długofalowe w zakresie wychodzenia z bezdomności w ramach indywidualnych programów pomocy. W Pogotowiu Interwencji Społecznej uzyskać można m.in.: bezpłatne wyrobienie zdjęć dowodowych; skierowanie do schroniska; kontakt z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zobowiązanymi do świadczenia pomocy;pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych, rodzinnych, i innych prawnych (poradnictwo, sporządzanie pism urzędowych, interwencje w urzędach); bezpłatne dożywianie w sytuacji ostrego kryzysu.

Działania prowadzone w Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "DOM", tel. 22 616 10 36; fax: 22 617 28 91
Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "DOM" funkcjonuje na terenie m. st. Warszawy od 1999 r. i świadczy kompleksową pomoc dla ofiar przemocy domowej. Jest przede wszystkim całodobową placówką interwencyjną, która przyjmuje nieodpłatnie i bez skierowania kobiety, doznające przemocy w rodzinie oraz dzieci będące pod ich opieką. Osoby potrzebujące wsparcia i specjalistycznej pomocy mogą zgłaszać się osobiście lub za pośrednictwem różnych instytucji i organizacji. W Ośrodku jest 21 miejsc dla kobiet i dzieci. Po wstępnym wywiadzie i diagnozie sytuacji życiowej, osobom zakwalifikowanym do przyjęcia, zapewniamy schronienie przez okres do 3 miesięcy, a w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych sytuacją podopiecznej i prowadzonymi przez nią działaniami zmierzającymi do wyjścia z kryzysu, okres ten może być przedłużony do 6 miesięcy.
Pracownicy Ośrodka "DOM" świadczą specjalistyczną pomoc obejmującą: poradnictwo socjalne, prawne,indywidualne konsultacje i porady psychologiczne, poradnictwo pedagogiczne; wsparcie medyczne (psychiatryczne, pediatryczne); indywidualną i grupową terapię psychologiczną;grupę wsparcia nt. radzenia sobie z przemocą; treningi samoobrony i zachowań asertywnych;warsztaty umiejętności wychowawczych dla matek; zajęcia socjoterapeutyczne i reedukacyjne dla dzieci;warsztaty nt. autoprezentacji; aktywizację społeczno-zawodową.

Działania prowadzone w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży "Etezja", przy ul. Chlubnej 9A-9D w Warszawie-Białołęce, tel. 604 930 292; 604 930 298.
Ośrodek wsparcia jest stacjonarną (całodobową) placówką dla kobiet oraz pozostających pod ich opieką dzieci - osób pozbawionych możliwości przebywania w swoim dotychczasowym miejscu zamieszkania ze względu na nieuregulowaną sytuację mieszkaniową, socjalno-bytową i rodzinną. Przyjęcie do placówki odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Lipińskiej 2 w Warszawie.
Aby móc ubiegać się o przyjęcie do Ośrodka, należy udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania.
Ośrodek oferuje: schronienie do 12 miesięcy, programy aktywizacji zawodowej, stała pomoc pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, prawnika. W Ośrodku prowadzone są warsztaty umiejętności wychowawczych, psychoedukacja; organizowane są prelekcje ze specjalistami (m.in. lekarzami, dietetykami, doradcami zawodowymi). Mieszkanki Ośrodka są wspierane w zakresie pomocy rzeczowej (ubrania, środki czystości, dożywianie).

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej rozwija i udoskonala swoje programy pomocowe we współpracy z podmiotami publicznymi, innymi organizacjami oraz dzięki istotnemu wsparciu osób prywatnych i firm sponsorujących.
W realizacji zadań pomocowych Stowarzyszenie współpracuje z Urzędem m. st. Warszawy (głównie Biurem Projektów i Pomocy Społecznej), Urzędem Wojewody Mazowieckiego, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Urzędami Dzielnic. Przedstawiciele prowadzonych przez Stowarzyszenie placówek uczestniczą w Komisjach Dialogu Społecznego ds. Bezdomności oraz ds. Przeciwdziałania Przemocy.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
schronienie, nocleg
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Agnieszka Lipska-Onyszkiewicz, Członek Zarządu
Kamila Suchenek-Maksiak, Członek Zarządu
Monika Wojteczek, Członek Zarządu
Urszula Mroczek, Członek Zarządu
Magdalena Jaroszkiewicz-Kepka, Członek Zarządu

Organizacje członkowskie

Jednostka nadrzędna

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej