Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja Młoda Demokracja
Kontakt
Telefon
81 532 16 47
Telefon
81 532 16 47
Adres rejestrowy
Ulica
Krakowskie Przedmieście 23
Kod pocztowy
20-002
Miejscowość
Lublin
Województwo
LUBELSKIE
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000055626
REGON
43121250100000
NIP
946-22-46-763
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Fundacja Młoda Demokracja działa na rzecz wspierania procesów demokratycznych w Polsce i w Europie Środkowej i Wschodniej.
Celem Fundacji jest:

 1. Kształtowanie i propagowanie idei patriotycznych, prawicowych a także państwowotwórczej myśli politycznych.
 2. Tworzenie i wspieranie elit społecznych i politycznych nowoczesnej prawicy.
 3. Kultywowanie tradycji państwowej, niepodległościowej i narodowej.
 4. Dokumentacja i upowszechnienie wiedzy o okresie 1939-89.
 5. Popularyzacja wiedzy o działalności i dorobku niepodległościowych środowisk migracyjnych.
 6. Pomoc i wsparcie dla weteranów walki o niepodległość.
 7. Udzielanie pomocy Polonii na Wschodzie.
 8. Opiekę nad miejscami pamięci narodowej.
 9. Ochrona środowiska naturalnego jako warunku rozwoju następnych pokoleń Polaków.

Prowadzone działania
EUROREGIONALNE CENTRUM EDUKACJI EUROPEJSKIEJ - 2005-2006
Program skierowany do nauczycieli województw lubelskiego i wołyńskiego, którzy w ramach swoich lekcji przekazywaliby swoim uczniom informacje na temat Unii europejskiej i Euroregionu Bug.

KUŹNIA MŁODYCH OBYWATELI EUROPY - 2005-2006
Celem głównym projektu jest stworzenie grup liderów kształtujących aktywne obywatelstwo europejskie na obszarach wiejskich województwa lubelskiego (Polska wschodnia).

EUROPEJSKI WSCHÓD. POLSKO-UKRAIŃSKI OŚRODEK EDUKACJI PUBLICZNEJ - 2005
Przekazanie ukraińskim instytucjom publicznym i ich pracownikom polskich doświadczeń z zakresu reformy administracji publicznej, procesu integracji europejskiej jako niezbędnych elementów, zgodnych ze standardami nowoczesnej demokracji i gwarantujących rozwój społeczny, stworzenie sieci 14 ośrodków na całej Ukrainie, nauczanie metodą e-learning.

PRZEZ DOŚWIADCZENIE DO JAKOŚCI – 2004
Wdrożenie elementów ISO 9001 we Lwowskiej Radzie Obwodowej, wydanie „Polsko – Ukraińskiego glosariusza terminów administracji publicznej" – finansowanie projektu: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

E-WSPÓŁPRACA – 2004-2005
Wykorzystanie nowoczesnej metody internetowego nauczania w procesie edukacyjnym na Ukrainie – finansowanie: Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Edukacja dla Demokracji. Projekt realizowany we współpracy z Lubelskim Instytutem Samorządności.

DOŚWIADCZENIE – SAMORZĄD – ROZWÓJ – 2004 - 2005
Cykl wizyt studyjnych dla samorządowców ukraińskich m.in. promujący idee samorządu terytorialnego oraz nowoczesne zarządzanie administracją publiczną wg normy ISO 9001. Projekt realizowany ze Związkiem Gmin Lubelszczyzny. Finansowanie: Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Edukacja dla Demokracji.

PORTAL INTERNETOWY EUROREGIONU BUG - 2004
Projekt w trakcie realizacji.

 • wielotematyczna i wielojęzyczna strona internetowa (portal) pod adresem internetowym www.euroregionbug.pl, www.eurobug.org. Stworzenie międzynarodowej redakcji portalu, gromadzenie i upowszechnianie informacji, budowanie wspólnoty euroregionalnej, wymiana doświadczeń, upowszechnianie informacji o tematyce społecznej, budowanie kanałów szybkiej łączności, ułatwienie dostępu do informacji.
  Program adresowany do instytucji i mieszkańców euroregionu „Bug".

"BARWY WSPÓŁISTNIENIA"- PROGRAM WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ MŁODZIEŻ
– Akcja 1-Wymiana młodzieży - 2004

 • siedmionarodowowa wymiana młodzieży, z głównym uwzględnieniem walorów kulturowych państw działających w ramach sieci Global Voice (FMD jest polskim partnerem). Polskim uczestnikiem programu jest młodzież ze środowisk wiejskich, z trzech podlubelskich szkół. Młodzież ta obejmuje uczniów ze środowisk defaworyzowanych, narażonych na ubóstwo kulturowe, finansowanie: Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ.

CENTRUM INFORMACJI O PROGRAMACH UNII EUROPEJSKIEJ – 2003
Centrum informacyjno-szkoleniowe skierowane do poszczególnych grup docelowych: przedsiębiorców i właścicieli MŚP, samorządów, przedstawicieli NGO`s i pracowników oświaty. Celem Centrum jest udzielanie wszechstronnej pomocy dotyczącej możliwości finansowania działań dla w/w grup.

Atlas – "POLSKA W EUROPIE" – 2003
Celem projektu jest promowanie wiedzy na temat Wspólnot Europejskich oraz procesu integracji Polski ze strukturami europejskimi poprzez przypomnienie i ukazywanie historycznych związków Polski z Europą na przestrzeni wieków. Atlas skierowany jest do wybranych grup docelowych, o utrudnionym dostępie do wiedzy z zakresu UE: nauczyciele, bibliotekarze, uczniowie wszystkich typów szkół na wsiach i w małych miasteczkach wschodniej Polski (projekt obejmuje województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie) oraz podopieczni ośrodków dla osób niepełnosprawnych i indywidualne osoby niepełnosprawne.

"PRZEZ JAKOŚĆ DO PARTNERSTWA"- CERTYFIKACJA URZĘDU MIASTA W BERDIAŃSKU. WYKORZYSTANIE DOŚWIADCZEŃ UKRAIŃSKICH I POLSKICH W OBWODZIE KALININGRADZKIM - 2003

 • program jest kontynuacją działań podjętych w ramach programu Przez Jakość do Partnerstwa. Jego pierwsza faza obejmuje nadanie certyfikatu jakości w Urzędzie Miasta w Berdiańsku, a następnie rozpoczęcie wdrażania systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001 w Urzędzie Miasta w Gusiewie w Obwodzie Kaliningradzkim. Program zakłada wymianę doświadczeń nie tylko w wymiarze Polska-Rosja, ale także Rosja-Ukraina.

"KUŹNIA W PIGUŁCE" – 2003
Miniatura programu Wschodnie Centrum Kreowania Liderów „Kuźnia", prowadzonego od 2000 roku, program skierowany do młodych, aktywnych liderów uczestniczących w procesie przemian gospodarczych i politycznych Polski i Ukrainy, wspierających działalność organizacji samorządowych i obywatelskich w swoich państwach.

"PRZEZ JAKOŚĆ DO PARTNERSTWA" - 2002

 • projekt ma na celu pobudzenie społecznej, oddolnej inicjatywy, kreatywności obywateli, organizacji pozarządowych oraz urzędników administracji lokalnej w zakresie współpracy tych instytucji w Berdiańsku na Ukrainie. Kluczowym zadaniem jest wypracowanie efektu synergii poprzez współpracę organizacji pozarządowych, instytutów szkoleniowo-doradczych oraz urzędów administracji lokalnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej