Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu

Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
501 479 315
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
Dyżury w każdy wtorek w godz. 12.00 - 16.00 lub mailowo.
Ulica
Cmentarna 22
Kod pocztowy
61-176
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Brak barier architektonicznych, obiekt dostosowany do osób na wózkach.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000239124
REGON
63039352300000
NIP
7781033787
Rok powstania
1983
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
3000
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Zapraszamy na stronę internetową

Celem związku jest:

 • zrzeszanie inwalidów narządu ruchu dla poprawy ich warunków życiowych oraz zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju,
 • wyzwalanie inicjatywy inwalidów narządu ruchu w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji,
 • kształtowanie partnerskich postaw między społecznością ludzi pełnosprawnych i inwalidów,
 • udzielanie młodzieży niepełnosprawnej pomocy w przygotowaniu zawodowym, zgodnie z własnymi aspiracjami i uzyskaniu miejsca pracy przystosowanego do rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • przybliżanie społeczeństwu prawidłowych zasad kompleksowej rehabilitacji,
 • promocję najnowocześniejszych osiągnięć technicznych i organizacyjnych służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie współpracy międzynarodowej dla wymiany doświadczeń w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w szczególności dzieci i młodzieży,
 • organizowanie różnych form rekreacji dla osób niepełnosprawnych,
 • pomoc osobom niepełnosprawnym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej,
 • podejmowanie działań w kierunku zwiększenia szans zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie pomocy społecznej na rzecz grup marginalizowanych,
 • podejmowanie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • realizowanie programów profilaktyki zdrowotnej oraz wszechstronna działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia,
 • działalność wspierająca wszechstronny rozwój organizacji pozarządowych oraz członków takich organizacji lub osób współpracujących z organizacjami pozarządowymi.

Cele swoje realizuje z zachowaniem obowiązujących przepisów w szczególności poprzez:

 • współdziałanie z organami administracji państwowej, placówkami służby zdrowia, jednostkami gospodarczymi oraz organizacjami zrzeszającymi inwalidów i działającymi na rzecz inwalidów oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami w ramach systemu rehabilitacji RP,
 • aktywizowanie środowiska inwalidów narządu ruchu do podejmowania zatrudnienia i obowiązków społecznie użytecznych,
 • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu spraw życia codziennego członkom przez informację, pomoc prawną i socjalno - bytową oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej,
 • organizowanie samopomocy członkowskiej poprzez stosowanie różnych form organizacyjnych ( np. tworzenie sekcji problemowych) mające na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnieniu i bezradności - szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych,
 • prowadzenie akcji informacyjno - uświadamiających zmierzających do pełnej integracji inwalidów narządu ruchu ze społecznością ludzi pełnosprawnych i kształtowanie właściwych wzajemnych postaw, wykorzystując do tego celu środki masowego przekazu i własne publikacje,
 • inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych i legislacyjnych dotyczących życia i warunków bytu oraz specyficznych potrzeb inwalidów narządu ruchu a także sposobu ich zaspokajania zwłaszcza w zakresie: ujawniania barier społecznych, organizacyjnych, komunikacyjnych, architektonicznych, technologicznych i innych ograniczających kontakt inwalidów narządu ruchu ze środowiskiem i utrudniających im rehabilitację oraz występowanie do kompetentnych władz z wnioskami o ich usunięcie; opracowanie modelowego rozwiązania spraw dostępu inwalidów do różnego rodzaju stanowisk pracy zgodnie z ich możliwościami fizycznymi, kwalifikacjami i zainteresowaniami oraz zasad jego realizacji; opiniowanie i inicjowanie produkcji sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego lub usprawniającego życie codzienne i pracę inwalidów narządu ruchu,
 • otaczanie szczególną opieka dzieci kalekich i ich rodziny a także osoby o nowo powstałym inwalidztwie narządu ruchu,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, gospodarczej i charytatywnej,
 • prowadzenie, w szczególności w formie warsztatów terapii zajęciowej, placówek pobytu dziennego gdzie prowadzona jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,
 • prowadzenie zakładów aktywności zawodowej,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w ramach pozaszkolnych form kształcenia,
 • organizowanie kursów, seminariów, konferencji, koncertów, wystaw, konkursów, akcji informacyjnych i promocyjnych, imprez charytatywnych, zjazdów, obozów i rajdów, pikników, imprez integracyjnych i sportowych,
 • prowadzenie poradnictwa indywidualnego i instytucjonalnego na rzecz osób niepełnosprawnych lub organizacji ich zrzeszających,
 • udzielanie wsparcia finansowego lub rzeczowego a także organizowanie pomocy prawnej i psychologicznej dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej,
 • stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w formie odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Błażej Friedrich, prezes zarządu
Jerzy Skrobiszewski, wiceprezes
Danuta Rasz, skarbnik
Beata Augustyniak, sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej