Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Trzebnickie Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka

Trzebnickie Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka
Kontakt
Telefon
71 312 15 00
Adres rejestrowy
Ulica
Daszyńskiego 44-46
Kod pocztowy
55-100
Miejscowość
Trzebnica
Powiat
trzebnicki
Gmina
Trzebnica
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000132946
REGON
93212132800000
NIP
915-16-65-601
Rok powstania
1997
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
29
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Aktualną misją stowarzyszenia jest rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Trzebnicy.

Działalność rehabilitacyjna w Warsztatach Terapii Zajęciowej realizowana jest zgodnie z Ustawą o Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych, a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.

Rehabilitacja prowadzona jest przez zespół specjalistów tworzących Radę Programową Warsztatu. Oddziaływania terapeutyczne prowadzone są wielokierunkowo w celu stymulacji wszystkich sfer funkcjonowania. Ta różnorodność oddziaływań umożliwiła wykorzystanie i rozwijanie już istniejących sprawności i umiejętności, a także nabywanie nowych oraz możliwie najpełniejsze wykorzystanie potencjału tkwiącego w każdym uczestniku. Dla każdego uczestnika zostaje opracowany przez Radę Programową Indywidualny Program Rehabilitacji. Plan ten ewaluowany jest raz w roku.

Realizacja celów określonych w Indywidualnym Programie Rehabilitacji odbywa się poprzez zastosowanie różnorodnych metod i technik zmierzających do:
-rozwijania umiejętności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
-poprawy funkcjonowania społeczno-emocjonalnego oraz intelektualnego;
-nabywania i rozwijania umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym oraz podjęcie pracy.

Dążymy również, poprzez odpowiednie działania rehabilitacyjne i poprzez dostosowanie potrzeb i możliwości poszczególnych uczestników, do poprawy ogólnej ich sprawności ruchowej.

W pracy Warsztatów wykorzystuje się wszelkie dostępne i znane metody dydaktyczne, które dla osiągnięcia lepszych efektów rehabilitacyjnych przeplatają się ze sobą i wzajemnie uzupełniają. Wśród tych metod znajdują się: metody słowne, poglądowe, aktywizujące i praktycznego działania, waloryzacyjne oraz elementy metody ośrodków pracy. Intensywność i bogactwo form, treści, metod, technik i środków oddziaływań terapeutycznych sprzyjają rozwojowi osobowości uczestników we wszystkich sferach.

Rehabilitacja odbywa się w siedmiu pracowniach terapeutycznych w oparciu o indywidualne programy rehabilitacji.
Są to pracownie:

  • rękodzieła artystycznego;
  • komputerowo-informatycznej z elementami reedukacji;
  • plastycznej;
  • krawieckiej;
  • ceramicznej;
  • muzykoterapii i choreografii;
  • gospodarstwa domowego i życia codziennego.

Bieżąca działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) finansowana jest przez Państwo Polskie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON) poprzez samorządy terytorialne. W naszym przypadku przez Powiat Trzebnicki.

Procedura przekazywania środków finansowych samorządom terytorialnym wynika z zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808, z późn. zm.). Określa ono wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zobowiązań dotyczących kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej w danym powiecie (środków funduszu przekazywanych zgodnie z algorytmem). Środki przekazywane w drodze algorytmu określają wysokość zobowiązań obliczanych jako iloczyn liczby uczestników WTZ (wynikającej z podpisanych przez powiat umów do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm) i kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ i stanowią maksymalną kwotę zobowiązań samorządu powiatowego z tego tytułu. Przedmiotowa kwota środków PFRON przekazywanych algorytmem na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ jest wielkością stałą i znaną. Zobowiązania Państwa Polskiego dotyczące rocznego kosztu pobytu uczestnika w WTZ wynikające z algorytmu od 2009 r. do dnia dzisiejszego wynoszą 14 796 zł. (bez uwzględnienia corocznej inflacji).

Wysokość środków finansowych na działalność WTZ w danym roku zawiera proporcje pokrycia kosztów działalności WTZ, które zostały określone w ustawie o rehabilitacji (…), tzn. maksymalnie 90% ze środków PFRON i co najmniej 10% ze środków Starostwa Powiatowego.

Środki powyższe są niewystarczające na pokrycie w całości kosztów działalności WTZ związanych m.in., z rosnącymi opłatami za media (gaz do celów c.o., energią elektryczną, wod.-kan.) nie wspominając o potrzebie wzrostu wynagrodzeń personelu obsługi WTZ. Stąd też systematyczna pomoc w dofinansowaniu warsztatu przez Trzebnickie Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka” - podmiot prawny prowadzącego warsztat. Stowarzyszenie jako Organizacja Pożytku Publicznego ma możliwość prawną pozyskiwania 1% podatków i różnego rodzaju darowizn m.in. na w/w cel.

Każda pomoc jest mile widziana. Informacje dotyczące sposobu przekazywania pomocy finansowej zawierają strony internetowe.

Strona internetowa Warsztatu Terapii Zajęciowej: www.wtztrzebnica.pl

Strona internetowa Stowarzyszenia "Uśmiech Dziecka": www.usmiech.dziecka.prv.pl

Zwracamy się także i tą drogą z apelem o darowizny w dowolnej wysokości na obsługę finansową warsztatów dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Darowizny w wysokości do 6% dochodu rocznego można odpisać przy rocznym wypełnianiu sprawozdania PIT. Nr KRS 0000132946.

Zapraszamy również chętnych do uczestnictwa w terapii i rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Warunkiem przyjęcia do codziennej terapii zajęciowej jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem na konieczność uczestnictwa w terapii zajęciowej. Tel. 71 312 15 00, e-mail: tsusmiechdziecka@poczta.fm, internet: www.wtztrzebnica.pl

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
edukacja kulturalna
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej