Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Biuro Regionalne w Wałbrzychu

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Biuro Regionalne w Wałbrzychu
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
74 665 11 11
Telefon
74 665 11 11 wew. 60
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
Ulica
Beethovena 1-2 lok. 25
Kod pocztowy
58-300
Miejscowość
Wałbrzych
Powiat
Wałbrzych
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Wjazd do budynku bez progów.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją organizacji jest inspirowanie i wspieranie społeczności lokalnych do aktywnych działań na rzecz rozwoju oraz kształtowania świadomych postaw obywatelskich. Fundamentalnymi wartościami są ludzie, szacunek, zaufanie, współpraca, pasja. Czerpiemy z tradycji, historii i doświadczeń społeczności Dolnego Śląska.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działań w obszarach:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33) działalność wspomagająca technicznie, merytorycznie, szkoleniowo, informacyjnie, finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające w zakresie określonym w pkt 1-32.

RCWIP realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące programy:

 1. Program Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego:
 • zakładanie i funkcjonowanie NGO`s
 • pozyskiwanie środków na działania NGO`s
 • wsparcie wolontariatu i filantropii
 • organizacja spotkań III sektora (np. festyn)
 • wsparcie grup nieformalnych i działalności obywatelskiej
 • promocja postaw obywatelskich
 1. Program Rozwoju Współpracy Lokalnej
  A) rozwój współpracy
 • budowanie i wspieranie partnerstw
 • animowanie forów współpracy
 • inkubowanie koalicji/federacji organizacji pozarządowych
 • animacja społeczności
 • budowanie strategii
  B) wzmacnianie liderów i podmiotów
 • animacja i edukacja liderów
 • wspierania podmiotów realizujących projekty społeczne
  C) działalność ekspercka i badawcza
 1. Program Ekonomia Społeczna
 • przedsiębiorczość społeczna
 • ekonomizacja trzeciego sektora
 • wspierania spółdzielczości socjalnej.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Łukasz Domagała, przewodniczący zarządu
Karolina Maląg, wiceprzewodnicząca zarządu
Agnieszka Szuba, dyrektor finansowy
Mirosława Hamera, sekretarz zarządu
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej