Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Aktywni"

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Aktywni"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
62 731 52 78
Telefon
62 731 50 20
Telefon
62 731 52 78
Adres rejestrowy
Ulica
Rolna 5
Kod pocztowy
63-505
Miejscowość
Doruchów
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Powiat
ostrzeszowski
Gmina
Doruchów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000014273
REGON
25143243000000
NIP
514-02-13-081
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
21
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Działalność na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego rozwoju fizycznego i osobowego ludzi niepełnosprawnych i innych osób wymagających wsparcia oraz umożliwienie im aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, pełnej integracji ze społeczeństwem, a także pomoc ich rodzinom.

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
a) Prowadzenie działalności rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej, w tym wyjazdów propagujących aktywny styl życia, i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności.
b) Organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych i innych wymagających wsparcia z uwzględnieniem niezbędnej opieki.
c) Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, wykładów i seminariów celem wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności zawodowych.
d) Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie form indywidualnego wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych i innych wymagających wsparcia szkolenia zawodowego, przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy.
e) Pozyskiwanie środków poprzez organizacje zbiórek i kwest ulicznych, imprez kulturalnych i sportowych.
f) Prowadzenie działalności wydawniczej informacyjnej, popularyzatorskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób niepełnosprawnych i innych wymagających wsparcia.
g) Prowadzenie na zlecenie organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych różnorodnych usług, min. w formie placówek i zespołów kompleksowej rehabilitacji czasowego i stałego pobytu, w tym pobytu dziennego i całodobowego, min. w formie prowadzenia: - Warsztatów Terapii Zajęciowej,

  • Zakładów Aktywizacji Zawodowej,
  • Ośrodków Wsparcia,
  • Ośrodków Wczesnej Interwencji,
  • Świetlic Terapeutycznych,
  • oraz innych form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
    h) Współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, szkołami, organizacjami społecznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, spółdzielniami i zakładami pracy.
    i) Prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczonej dla zdobywania funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej