Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie "Europejskie Centrum Pracy"

Stowarzyszenie "Europejskie Centrum Pracy"
Zakończyła działalność
Kontakt
Telefon
71 342 88 23
Telefon
71 789 91 17
Adres rejestrowy
Ulica
Jany 41
Kod pocztowy
66-001
Miejscowość
Zielona Góra
Województwo
LUBUSKIE
Powiat
Zielona Góra
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000170662
REGON
93293445100000
NIP
899-24-82-608
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Stowarzyszenie Europejskie Centrum Pracy jest organizacją powstałą w celu szeroko pojętej pomocy obywatelom w ich dążeniu do zatrudnienia Celami stowarzyszenia jest propagowanie, szkolenie tworzenie ruchu przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Kształcenie, reorientacja zawodowa i pozyskiwanie wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rynku i regionu. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, które służą reorientacji zawodowej w celu podejmowania prywatnej przedsiębiorczości. Promowanie oraz pomoc organizacyjna prywatnej przedsiębiorczości w stosunku do osób bezrobotnych. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności przystosowanie do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych. Udzielanie wszechstronnej pomocy bezrobotnym. Prowadzenie działań profilaktyczno-zapobiegawczych bezrobociu w środowiskach będących w kręgu zainteresowań Stowarzyszenia. Reprezentowanie i obrona interesów bezrobotnych i niepełnosprawnych wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
Tworzenie miejsc pracy stałej i czasowej w kraju i za granicą oraz wspieranie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych (w tym celu wystąpiło z wymaganymi dokumentami do MGPIPS starając się o zezwolenie na Agencję Pracy Czasowej oraz na zgodę na pośrednictwo pracy obywateli polskich za granicę). Organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, treningów, warsztatów dla bezrobotnych i niepełnosprawnych. Prowadzenie doradztwa zawodowego dla bezrobotnych i niepełnosprawnych.(stowarzyszenie nawiązało w tym celu współpracę z PFRON-em). Prowadzenie oddziałów wraz z systemem przygotowania bezrobotnych do stworzenia konkretnym osobom i grupom środowiskowym warunków do zmiany społecznego statusu i roli zawodowej i utworzenia nowych miejsc pracy na danym terenie(stowarzyszenie wystąpiło do Starostwa Kłodzkiego i gmin kłodzkich z propozycją realizacji programu: system stymulujący rozwój turystyki i agroturystyki w rejonach o dużym poziomie bezrobocia). Prowadzenie działalności naukowo-badawczej zmierzającej do podniesienia wiedzy z zakresu problemów społecznych związanych z bezrobociem trwałym, poznawaniem i zapobieganiem zjawiskom negatywnym związanym z długim pozostawaniem bez pracy (udział aktywny w Akademii Outplacementu organizowanej przez Amerykańską Fundacje Wolności). Tworzenie i prowadzenie szkół i kursów nauki zawodu dla bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych niepełnosprawnych(nawiązanie współpracy z instytucjami szkolącymi i wyższymi uczelniami na Dolnym Śląsku). Organizowanie i uczestniczenie w sympozjach, zjazdach naukowych oraz kursach szkoleniowych dla podniesienia umiejętności zawodowych członków stowarzyszenia. Współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami oraz innymi podmiotami (kontakty z Powiatowymi Urzędami Pracy, Wojewódzkimi Urzędem Pracy, samorządami). Pomoc i pozyskiwanie funduszy pochodzących ze środków budżetowych, samorządowych oraz z Unii Europejskiej (Inicjowanie powstawania Gminnych Centrów Informacji na terenie całego województwa). Organizowanie doradztwa zawodowego, wsparcia terapeutycznego i resocjalizacyjnego.
Współtworzenie Gminnych Centrów Informacji - granty MGPIPS;
-Projekt Reintegracji kobiet 40+ z obezaru powiatu Sredzkiego - Accses 2003;
-Projekt pośrednictwa pracy dla niepełnosprawnych -Urząd Marszałkowski 2003;
-Outplacement w Dolnośląskiej Służbie Zdrowia - 2003r.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pośrednictwo pracy
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej