Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Fundacja Sustinae
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Szlak 65
Kod pocztowy
31-153
Miejscowość
Kraków
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000426103
REGON
12261094200000
NIP
676-24-57-416
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja

Niska aktywność zawodowa osób wykluczonych stanowi problem nie tylko ekonomiczny, ale przede wszystkim społeczny. Osoby pozostające trwale bez pracy są szczególnie narażone na wykluczenie, co w konsekwencji uniemożliwia im realizowanie ról społecznych, a także wypełnianie egzystencji w godziwy sposób.
Misją Fundacji Sustinae jest aktywizacja zawodowa osób wykluczonych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem tych którzy długotrwale pozostają bez zatrudnienia bądź nigdy nie podjęli żadnego zlecenia.
W szerszym ujęciu misją Fundacji jest kreowanie otwartego rynku pracy, w którym osoby wykluczone będą miały taką samą szansę na zatrudnienie, jak pozostali.

Cele

Celem Fundacji jest pomoc osobom wykluczonym społecznie, poprzez:

 • dokładną analizę i diagnozowanie podstaw problemu
 • pokonywanie barier wewnętrznych beneficjentów
 • reintegrację społeczna
 • aktywizację zawodowa
 • zapewnienie wsparcia specjalistów
 • promowanie zatrudnienia wśród pracodawców
 • propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu
 • działania prewencyjne.

Jak działamy?

Fundacja Sustinae działa poprzez:

 • współpracę z pracodawcami, pośrednictwo pracy, przygotowanie beneficjentów do podjęcia pracy
 • przygotowanie case study przedstawiające historie zatrudnionych pracowników wykluczonych, promowanie dobrych praktyk
 • prowadzenie kampanii społecznych
 • zapewnienie treningów zawodowych, warsztatów aktywizacji zawodowej
 • zapewnienie coachingów, wsparcia psychologicznego.

Fundacja Sustinae na co dzień wspiera i aktywizuje zawodowo osoby narażone na wykluczenie społecznie.
Zgodnie z definicją przedstawioną w Narodowej Strategii Integracji Społecznej wykluczenie społeczne to "brak lub ograniczone możliwości uczestnictwa, wpływania, korzystania osób i grup z podstawowych praw, instytucji publicznych, usług, rynków, które powinny być dostępne dla każdego".
Wyróżnia się wiele czynników, które powodują wykluczenie społeczne. Są to m.in. : pochodzenie etniczne, niski poziom wykształcenia, długotrwałe pozostawanie bez pracy, niski status ekonomiczny, a także liczne stereotypy, które powodują dyskryminację ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną czy niepełnosprawność.
W społeczeństwie polskim najbardziej narażone na krzywdzące stereotypy są osoby niepełnosprawne. Fundacja Sustinae prowadzi zintegrowane działania z wykluczonymi oraz ich najbliższym otoczeniem, w tym przypadku szczególnie z pracodawcami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi wspierającymi zatrudnienie.

Projekty

AKTYWNI, KOMPETENTNI, ZATRUDNIENI - PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA OTWARTYM RYNKU PRACY. II EDYCJA
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego.

AKTYWIZACJA POLONII REGIONU DROHOBYCKIEGO
Projekt adresowany jest do pełnoletnich przedstawicieli Polonii (osób posiadających Kartę Polaka lub udokumentowane polskie pochodzenie), mieszkających na terenie ukraińskiego rejonu drohobyckiego.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
pomoc Polonii i Polakom za granicą
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej