Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Stowarzyszenie Gloria Futura
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Lecha 12 lok. 21
Kod pocztowy
25-622
Miejscowość
Kielce
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat
Kielce
Dane rejestrowe
Forma prawna
Rejestrowe
KRS
0000424860
REGON
26061431500000
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami działalności stowarzyszenia są: 1. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego m. in. poprzez upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, m. in. poprzez promocję różnych form społecznego organizowania się obywateli np. w formie podmiotów ekonomii społecznej. 2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostawionych na marginesie społeczeństwa, uzależnionych jak również przeciwdziałanie patologiom społecznym m. in. poprzez integrację i reintegrację zawodową i społeczną. 3. Wsparcie w formie pomocy społecznej i pomocy dla osób i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej oraz działalność na rzecz wyrównywania ich szans. 4. Wsparcie dla rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz ochrony praw dziecka. 5. Działania na rzecz dzieci i młodzieży obejmujące wsparcie m. in. z zakresu edukacji, poradnictwa i kształcenia zawodowego, wychowania, czy wypoczynku. 6. Działalności na rzecz równych praw i przeciwdziałania dyskryminacji m. in. ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, rasowe czy wykształcenie. 7. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 8. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, kombatantów oraz represjonowanych. 9. Wspieranie oraz promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, zagrożonych pozbawieniem pracy oraz kształcenia ustawicznego osób dorosłych. 10. Wsparcie na rzecz rozwoju oraz aktywności wspólnot i społeczności lokalnych. 11. Działalności na rzecz poszerzania integracji europejskiej. 12. Wspieranie mniejszości narodowych, etnicznych oraz języka regionalnego. 13. Upowszechnianie oraz popularyzowanie tradycji i świadomości narodowej. 14. Wsparcie na rzecz ochrony kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. 15. Wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 16. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości oraz pozostałe punktu § 8 statutu.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej