Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja "W Drodze"
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Cienista 43C
Kod pocztowy
20-522
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000499212
REGON
06165086800000
NIP
946-26-47-373
Rok powstania
2014
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Pomoc i wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej oraz ich rodzin: a) wyjeżdzających do pracy za granicę, pracujących za granicą, powracających z zagranicy; b) nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych; c) niepełnosprawnych; d) ofiar przemocy domowej; 2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego społeczeństwa; 5. Działalność charytatywna; 6. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 7. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 8. Ochrona i promocja zdrowia; 9. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 10. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 11. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 12. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 13. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 14. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 15. Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 16. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 17. Wypoczynek dzieci i młodzieży; 18. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 19. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 20. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 21. Turystyki i krajoznawstwa; 22. Porządek i bezpieczeństwo publiczne; 23. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; dalszy cel działania zgodny z § 5 statutu.

Reklama
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej